Projecten

De afgelopen jaren heeft StrateGis voor uiteenlopende opdrachtgevers projecten uitgevoerd, voor met name gemeenten, provincies, ontwikkelaars en corporaties. Hierbij gaat het vaak om op maat gemaakte softwaretoepassingen, variërend van serious games, CRM-systemen, buurtmonitor-app’s en een tool genaamd de 3D Geoviewer. Begonnen als online GIS viewer, is deze tool inmiddels uitgebreid tot een geodesign teken- en rekentool waarin het mogelijk is nieuw vastgoed te tekenen en stedenbouwkundige plannen door te rekenen. Verder is het voor analysedoeleinden ook mogelijk de 3D Geoviewer modulair uit te breiden met leefbaarheidsrapportages of bijvoorbeeld een lichtmodule voor straatverlichting en verkeersregelinstallaties.

Een selectie van door ons uitgevoerde projecten:

Bezuidenhout Den Haag (2017- )

Voor de werkgroep Bezuidenhout Leeft ontwikkelt StrateGis de komende periode een analysetool om de gevolgen van verdichting in de vorm van extra woningbouw op de leefbaarheid in kaart te brengen. Door de tool is het mogelijk om alle bouwprojecten in samenhang te zien, afgemeten naar de normen die bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, groen en andere voorzieningen gelden. Naast de driedimensionale weergave binnen de 3D Geoviewer zullen bewoners ook gemakkelijk toegang hebben tot inzichtelijke leefbaarheidseffect rapporten. Binnen het project werkt ook de Gemeente Den Haag mee, in de vorm van hulp in het leveren van informatie. Mogelijk zullen ook andere wijken in Den Haag Bezuidenhout volgen in deze aanpak. Bekijk ook het artikel in de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws.

analysetool leefbaarheid

Hatch Homes Apartments (2017- )

Voor het Britse Hatch Homes Apartments is StrateGis een vastgoedmodule voor de 3D Geoviewer aan het ontwikkelen om online, 3D en met live berekeningen appartementencomplexen en stedenbouwkundige plannen te creëren. Hatch heeft hiervoor zelf een uniek concept ontwikkeld om modulair bouwen mogelijk te maken met als voordelen snellere realisatie, verbeterde kwaliteit en met een sociale insteek. StrateGis draagt bij aan deze snellere realisatie doordat in de zogenaamde Urban Developer snel verschillende varianten ontworpen en doorgerekend kunnen worden.

Hatch Homes Apartments

De Virtuele Stad (2016)

Voor Hilversum ontwikkeld StrateGis een app genaamd ‘De Virtuele Stad’. Een inzichtelijke app met een kaart van de stad Hilversum waarin een gebruiker/burger/professional precies datgene ziet wat hij of zij nodig heeft. Kaartgegevens worden weergeven volgens het principe: Persoonsgebonden, Locatiegebonden en Tijdstip gebonden. U kunt de app bekijken op virtuele-stad.nl/hilversum.

De Virtuele Stad Hilversum

Pilot belichting (2016)

In deze pilot voor FLX is de 3D Geoviewer uitgebreid met een lichtmodule voor straatverlichting en verkeersregelinstallaties. Door het gebruik van de Unity-game engine is het mogelijk gebleken de verlichting op stadsniveau te simuleren. In een later stadium zal de Geoviewer worden gekoppeld aan een beheersmodule voor Smart lantaarnpalen.

Pilot belichting

OndergrondTool Brabant (2016)

Voor de provincie Brabant is een gebruiksvriendelijke informatietool ingericht, met als doel om informatie over de boven- en ondergrondse leefomgeving op een makkelijke manier naar diverse doelgroepen te ontsluiten. De provincie heeft een licentiegenomen op deze tool. Voor het gebruik van de tool is geen ICT- of GIS-kennis vereist.

Brabant Water

CRM-systeem Wocozon (2015-2017)

Voor Wocozon heeft StrateGis een CRM (Customer Relation Management)-systeem ontwikkeld waarmee de plaatsing van zonnepanelen vanaf interesse van een individuele bewoner tot en met installatie en onderhoud door een monteur bijgehouden wordt. Middels het systeem is het voor Wocozon mogelijk om ook sociale huurders de voordelen van zonnestroom te bieden en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van de huurwoningvoorraad in Nederland.

Logo Wocozon

Herstructureringslocatie Werkendam (2014-2015)

Door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is StrateGis betrokken bij
de herstructurering van een bedrijventerein in Werkendam. Ondersteuning vindt plaats door
gebruik te maken van de LocatieScanner® en de Gebiedsontwikkelaar® . De gebiedsexploitatie wordt hierbij gekoppeld aan het ruimtelijke programma en schetsontwerpen. Bijvoorbeeld in workshops met stakeholders, waarmee de tool dus ook een bijdrage levert aan betere communicatie, marketing en draagvlak.

Toepassing Locatiescanner in herstructurering Werkendam

Locatieonderzoek Windenergie Lansingerland (2014)

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is voor de gemeente Lansingerland bepaald welke locaties in aanmerking komen voor de plaatsing van windturbines. Voor dit onderzoek zijn alle beperkende factoren en gebieden voor de plaatsing van windturbines gecategoriseerd en in beeld gebracht met behulp van een GIS-analyse. De contramal van al deze beperkingen geeft aan waar plaatsing in potentie mogelijk is.

Toepassing GISanalyses in locatieonderzoek windenergie Lansingerland

LocatieScan Overgoo (2014)

Met behulp van de LocatieScanner® is de ontwikkelpotentie van het bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam in beeld gebracht. In het project zijn alle ruimtelijke randvoorwaarden geïnventariseerd en ingevoerd in ons GIS-analyse systeem, de Gebiedsontwikkelaar. Vervolgens zijn een drietal scenario’s ontwikkeld en ingevoerd in de Gebiedsontwikkelaar.

Toepassing Locatiescanner bedrijventerrein Overgoo

Floriade 2022 (2012-2016)

Onder het motto Floriade Growing Green Cities gaat Almere de wereldtentoonstelling Floriade 2022 organiseren. In samenwerking met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City en dat de basis legt voor een nieuwe, groene stadswijk: Almere Floriade. StrateGis heeft bij het opstellen van het Bidbook in nauwe samenwerking met de gemeente en MVRDV de financiële onderbouwing verzorgd.

Financiële onderbouwing Floriade 2022

OMU (2013)

In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht is een gebiedsinformatiesysteem opgeleverd voor het gebied Lage Weide. Alle voor OMU relevante informatie is in dit systeem samengevoegd in een gebruiksvriendelijke web-interface.

Opdrachtgever: OMU

Gebiedsinformatiesysteem Lage Weide in opdracht van OMU

SKB (2013)

Voor de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem heeft StrateGis samen met Ambient een tool ontwikkeld waarmee de impact van energiemaatregelen op de ondergrond in beeld wordt gebracht en gekwantificeerd. Zie ook de volgende link:

http://www.bodemtool.nl/

Of klik hier om een filmpje over de tool te bekijken.

SKB Bodemtool

OVG Re/developers (2013)

StrateGis ondersteunt OVG bij het invullen van de ontwikkelstrategie van gebiedsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Vijfsluizen. Hiervoor wordt de Gebiedsontwikkelaar software ingezet.

Opdrachtgever: OVG Re/developers

Ondersteuning OVG met Gebiedsontwikkelaar

Gemeente Meppel (2013)

In opdracht van de gemeente Meppel ondersteunt StrateGis de ontwikkeling van een update van de ontwikkelstrategie voor de gebiedsontwikkeling Nieuwveense Landen. Voor dit project wordt de StrateGis Gebiedsontwikkelaar ingezet.

Opdrachtgever: Gemeente Meppel

Ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling Nieuwveense Landen Meppel

Gemeente Zoetermeer (2010)

De gemeente Zoetermeer heeft licenties voor de Gebiedsontwikkelaar afgenomen, en tevens levert StrateGis trainingen en diensten op het gebied van planeconomie en ruimtelijke ontwikkeling.

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer neemt licenties Gebiedsontwikkelaar af

Havenbedrijf Rotterdam (2011)

StrateGis ondersteunt het HbR bij de financiele onderbouwing van diverse gebiedsbusinesscases, o.a. Waalhaven Zuid, Waalhaven Oost en Zeehavens Dordrecht.

Opdrachtgever: HbR

Ondersteuning Havenbedrijf Rotterdam

Stadshavens Rotterdam (2012-2015)

Wij ondersteunen de Stadshavens-organisatie met softwarelicenties en adviesdiensten. Onder andere wordt alle relevante gebiedsinformatie in de StrateGis Gebiedsontwikkelaar ingevoerd, zodat snel scenario-analyses kunnen worden gedaan en exploitatiebijdrages berekend.

Ondersteuning Stadshavens Rotterdam

Agentschap NL (2011)

In opdracht van Agentschap NL is door StrateGis een integraal gebiedsexploitatiemodel ontwikkeld. Lees er meer over op de specifieke pagina, of bekijk direct de tool: Grex+ tool.

Ontwikkeling gebiedsexploitatiemodel voor Agenschap NL

IHS (2011- )

Voor IHS heeft StrateGis een internationale studentenversie van de Gebiedsontwikkelaar ontwikkeld. Tevens worden trainingen en opleidingen verzorgd. Ondersteuning hiervan gebeurt onder andere met het studentenplatform:

http://www.strategisinternational.nl/students/

Studentenversie Gebiedsontwikkelaar voor IHS

Beverwijk (2011- )

In samenwerking met Roosemalen en Savelkoul wordt de gemeente ondersteund met advies en exploitatieplan berekeningen en – analyses. 

Gemeente Beverwijk

Schaalsprong Almere (2010 -)

Bart Teulings, programmamanager Schaalsprong: 

“De komende jaren werken wij de afspraken uit het Integraal afsprakenkader dat wij het Rijk over Almere 2.0 hebben gesloten uit in een aantal werkmaatschappijen. Wij hebben gekozen voor de StrateGis Gebiedsontwikkelaar om regie op onze ontwikkeling te houden. Momenteel richten wij hiervoor een centrale Rekenpool in met behulp van de StrateGis software. Wij rekenen erop dat we met de aanpak van StrateGis winst in kwaliteit en tijd kunnen behalen.”

Schaalsprong Almere

Ilocator (2011- )

ILocator is een regionale ontwikkelingsmaatschappij met als doel het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zodat de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren. In opdracht van Ilocator heeft StrateGis de bedrijventerreinmonitor ontwikkeld.

bedrijventerreinmonitor Gooi en Vechtstreek

Gemeente Zoetermeer (2009 -)

De optimalisatie van de herontwikkeling van deze jaren zestig wijk wordt door StrateGis ondersteund met teken en rekensessies. 

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer, De Goede Woning, Vestia en Vidomes

Herontwikkeling Gemeente Zoetermeer

Havenbedrijf Rotterdam (2011-)

Het Havenbedrijf neemt licenties af van de Gebiedsontwikkelaar voor het ondersteunen van gebiedsbusinesscases.

HbR omarmt Gebiedsontwikkelaar

Programmabureau Rijswijk Zuid (2010 -)

Het projectbureau Rijswijk Zuid heeft gekozen voor de Gebiedsontwikkelaar als centrale informatietool voor de komende 10 jaar. StrateGis levert licenties, opleiding en ondersteunende diensten.

Rijswijk Zuid kiest voor Gebiedsontwikkelaar als centrale informatietool

TCN (2012)

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar wordt ingezet om alle projecten van TCN te modelleren, zodat snel de grondwaarde van diverse herontwikkelingsopties kan worden bepaald. Tevens wordt een gebieds-beheersexploitatie en een duurzaamheidsmodule ontwikkeld.

ontwikkeling gebieds- en beheersexploitatie voor TCN

Spoorzone Delft (2011- )

Optimalisatie gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft. De Gebiedsontwikkelaar wordt in combinatie met de Urban Decision Room (TU Delft) ingezet om de gebiedsontwikkeling te optimaliseren. 

Opdrachtgever: OBS

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft

Stadionpark (2010 -)

Voor het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam wordt een pilotproject uitgevoerd met de gebiedsontwikkelaar. De haalbaarheid van enkele varianten zal worden onderzocht. Het project dient als pilot voor een verdere implementatie van de gebiedsontwikkelaar binnen het OBR.

Opdrachtgever: OBR

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nieuwveense Landen (2010 – )

Het project Nieuwveense Landen wordt ondersteund met tekenen en rekenen en GIS-ondersteuning t.b.v. het exploitatieplan. Tevens is alle omgevings-informatie ingevoerd. Het project betreft meer dan 3000 woningen en loopt tot 2032. 

Opdrachtgever: Gemeente Meppel

Nieuwveense Landen

Maasterras (2008-2009)

Voor Zwijndrecht en Dordrecht is een gebiedsmodel ingericht, waarin alle relevante ruimtelijke informatie voor het project Maasterras is ingevoerd. Dit model is gebruikt ter ondersteuning van het GREX-team bij de bepaling van de haalbaarheid van diverse planvarianten. 

Opdrachtgever: Drechtsteden (Dordrecht/Zwijndrecht)

Ondersteuning GREX-team Maasterras

Centrumontwikkeling Tiel (2009-2010)

Ondersteuning van de planvorming voor de centrumontwikkeling Tiel met teken- en rekensessies. In samenwerking met Mountainworks en Slangen Hulsker Architecten. 

Opdrachtgever: gemeente Tiel

Centrumontwikkeling Tiel

Maria v. Hongarije dreef (2010)

Voor de woningbouwvereniging Mitros zijn in enkele interactieve sessies ontwerpvarianten voor een revitalisatieproject in Utrecht ontwikkeld en doorgerekend op financiële en ruimtelijke aspecten. 

Opdrachtgever: Mitros

Revitalisatieproject Mitros

Business case Poelzone (2009)

Planeconomische onderbouwing en scenarioanalyse voor dit grote herstructureringsproject (460 ha) in het Westland. De resultaten hebben gediend als onderbouwing voor de Business Case Poelzone.

Herstructureringsproject Westland

AGFA (2009)

Planeconomische en stedenbouwkundige onderbouwing van herontwikkeling AGFA terrein te Gefaert. Uitgevoerd in samenwerking met KOW. Een drietal varianten zijn ruimtelijk uitgewerkt en doorgerekend. 

Opdrachtgever: AGFA Gefaert

Planeconomische onderbouwing

Stationsgebied Voorhout (2009)

Planeconomische onderbouwing en parkeermodel ter ondersteuning van prijsvraag voor Stationsgebied Voorhout. 

Opdrachtgever: Khandekar Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.

Planeconomische onderbouwing Voorhout

Overschie (2009)

Voor de corporatie Woonstad zijn een tweetal projecten in Overschie gevisualiseerd en financieel/ruimtelijk doorgerekend. 

Opdrachtgever: Woonstad

Visualisaties corporatie Woonstad

Duurzaam Westergouwe (2009)

Coordinatie van duurzaamheidstraject en toepassing van de Gebiedsontwikkelaar in dit grootschalige woningbouwproject (4000 woningen) gericht op duurzaamheid. De SGO is gekoppeld aan het meetinstrument DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie). 

Opdrachtgever: Projectbureau Westergouwe

Toepassing gebiedsontwikkelaar woningbouwproject

ING Real Estate (2007)

In samenwerking met ING real Estate is met de Gebiedsontwikkelaar een management game ontworpen op basis van de Zuid-as. Trainees van ING worden met behulp van deze game geïntroduceerd in de wereld van gebieds- en vastgoed ontwikkeling. 

Opdrachtgever: ING Real Estate

Trainees ING Real Estate werken met Gebiedsontwikkelaar

Gemeentewerken Rotterdam (2008)

Voor GWR is in het kader van het Transumo-project een dashboard ontworpen, waarin de effecten van verkeersmaatregelen op emissies worden weergegeven. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van Google Maps.

Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam

Webapplicatie voor GWR

Estafette project Mijdrecht (2008)

In dit project is de besluitvorming betreffende 5 onderling gerelateerde projecten ondersteund met de StrateGis gebiedsontwikkelaar. 

Opdrachtgever: gemeente Ronde Venen

Ondersteuning besluitvorming met Gebiedsontwikkelaar

Stationsgebied Ronde Venen (2007)

Voor de Gemeente de Ronde Venen zijn diverse varianten voor de ontwikkeling van het Stationsgebied doorgerekend met de StrateGis gebiedsontwikkelaar. In interactieve sessies zijn op basis van deze varianten diverse subvarianten ontwikkeld en geoptimaliseerd. 

Opdrachtgever: gemeente Ronde venen

ontwikkeling varianten in interactieve sessies

Onderwijsmodel voor Saxion (2008)

Voor Saxion is een speciaal op onderwijs gerichte versie van de Gebiedsontwikkelaar opgeleverd. Met deze versie worden onderwijsmodules ondersteund voor studenten van verschillende studierichtingen.

Opdrachtgever: Hogeschool Saxion

Onderwijsversie Gebiedsontwikkelaar voor Saxion

Centrumontwikkeling Barendrecht (2007)

In dit project is de regionale woningbouwopgave vertaald naar een 3D-visualisatie met het 3D Gebiedsinformatie Model. Tevens is een globale exploitatieberekening uitgevoerd. 

Opdrachtgever: More for You / Kanters bouw

3D visualisatie woningbouwopgave

Herontwikkeling Rivierenwijk Deventer (2006)

De Rivierenwijk in Deventer wordt herontwikkeld. StrateGis heeft ter ondersteuning van dit proces een Gebiedsinformatie Model ingericht, waarmee in enkele interactieve sessies een woningbouwprogramma is opgesteld en financieel doorgerekend.

Opdrachtgever: More for You / Rentree Wonen

Herontwikkeling Rivierenwijk

Centrumontwikkeling De Lier (2006)

In het kader van het centrumplan zijn een aantal planvarianten doorgerekend en gevisualiseerd met behulp van het 3D Gebiedsinformatie Model.

Opdrachtgever: Gemeente Gravenzande

Planvarianten Centrumontwikkeling

Visualisatie projecten LMW en NWP (2007)

In dit (pilot)project worden de projecten welke vallen onder het programma Leven met Water (LMW) en het Netherlands Water Partnership (NWP) gevisualiseerd met behulp van Google Earth en de inzet van GIS. 

Opdrachtgever: Netherlands Water Partnership & Leven met Water

Visualisatie projecten

Havenontwikkeling Volos (2006)

In het kader van het Europese programma ‘Connnected Cities’ is een interactief Gebiedsinformatie Model opgezet voor de Griekse stad Volos. Dit model is in een interactieve sessie met experts en lokale bestuurders ingezet, ter ondersteuning van de lange termijn planning.

Opdrachtgever: TNO / Interreg

Havenontwikkeling Volos

Winkelcentrum Wesselerbrink (2006)

Het winkelcentrum Wesselerbrink in Enschede wordt aangepakt. Door StrateGis is een GIM opgezet, gekoppeld aan een vastgoedmodel.

Opdrachtgever: More for You / DC Vastgoed

GIM en vastgoedmodel Winkelcentrum Wesselerbrink

Waardecreatiemodel Hellevoetsluis (2006)

Dit project is uitgevoerd in het kader van het PSIBouw programma (Proces- en SysteemInnovatie in de bouw). Door StrateGis is een 3D model ontwikkeld waarmee interactief de openbare ruimte kan worden ingericht en doorgerekend op kosten en duurzaamheidsaspecten.

Opdrachtgever: TNO Bouw en Ondergrond

Waardecreatiemodel

Winterswijk

Voor diverse betrokken partijen (Gemeente, investeerder, ontwikkelaar, corporatie) zijn 18 gebiedsprojecten in een gebiedsinformatiemodel ingevoerd. De inzet leverde na verschillende sessies de financiële onderlegger voor de PPS overeenkomst.

PPS overeenkomst op basis GIM

Roosendaal

Het Masterplan van de gemeente kwam tientallen mln. Tekort, bijdrage van provincie, gemeente en Rijk waren noodzakelijk. Het project is ingevoerd in het model en interactieve sessies hebben de nodige transparantie opgeleverd. Op basis van de sessie is de bestuurlijke besluitvorming in gang gezet.

Ondersteuning besluitvorming Masterplan