Feature List 3D Geoviewer

De 3D Geoviewer biedt de gebruiker een uitgebreid scala aan mogelijkheden. Zo fungeert het onderdeel ‘Datalagen’ als een online GIS Viewer waarmee het mogelijk is datalagen vanuit allerlei verschillende bronnen weer te geven. Onder ‘Visualisatie en Analyse tools’ zijn elementen als bezonningsstudies, dataprikker en 3D maaiveld te vinden. Met de ‘Projecttools’ is het ten slotte mogelijk gebiedsontwikkelingen in te tekenen, door te rekenen en rapportages weer te geven. Hieronder wordt per onderdeel een gedetailleerde beschrijving van alle features gegeven.

Datalagen

Data voor diverse thema’s

In de 3D Geoviewer kan data voor thema’s als de omgevingswet, leefbaarheid, bodem en ondergrond of vastgoed worden weergegeven. Vervolgens is zelf een categorisering te maken in bijvoorbeeld omgevingsdata, infrastructuur, luchtkwaliteit, geluidshinder, etc.

Visualisatie geluidshinder

Data combineren vanuit verschillende bronnen

Data kan worden gecombineerd vanuit open databronnen zoals het Nationaal Georegister, PDOK en DINO op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) of de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en aangevuld met gemeente specifieke data vanuit de eigen diensten.

BRO-data

Data visualiseren

De 3D Geoviewer kan allerlei typen data visualiseren, variërend van Points, Polylines, Polygons, 3D Buildings, Images en Tiles gebruikmakend van OGC standaarden.

data visualiseren

Favorieten opslaan als bookmarks

Naast het zelf kunnen structureren en categoriseren van data kunt u ook specifiek combinaties van kaartlagen opslaan.

bookmarks kaartlagen

Visualisatie en Analyse tools

2D Modus

Een driedimensionale weergaven heeft op allerlei vlakken een grote meerwaarde maar in sommige gevallen kan een 2D weergave van bovenaf ook veel duidelijkheid verschaffen.

2D modus

Transparantie basiskaart

Naar wens kan de basiskaart transparant worden gemaakt, dit om ondergrondse lagen zoals bodemopbouw ook van bovenaf zichtbaar te maken.

transparantie basiskaart

Bezonningsstudie

In de 3D Geoviewer is het mogelijk een dynamische bezonningstudie/schaduwanalyse te maken voor elk tijdstip van de dag en elke periode in het jaar. Een handige tool om eventuele schaduwhinder van een ruimtelijk plan inzichtelijk te maken voor omwonenden.

bezonningsstudie

Hoge kwaliteit weergave

Met de zogenaamde High Quality Rendering kan de 3D weergave nog verder worden verbeterd. Dit om bijvoorbeeld screenshots te kunnen genereren vanuit standaard zichtpunten, of bepaalde zichtlijnen te beoordelen.

high quality rendering

Divers pakket basiskaarten

Naast data uit diverse bronnen biedt de 3D Geoviewer een divers pakket aan basiskaarten zoals CartoDB, OpenStreetMap (OSM) en MapTiler.

diverse basiskaarten

Height Scale

Met deze functionaliteit is het mogelijk de visualisatie van objecten uit te vergroten. Op die manier is het mogelijk om bepaalde objecten te accentueren of beter zichtbaar te maken.

height scale objecten instellen

Dataprikker

Met de dataprikker is het mogelijk om op een specifieke locatie te prikken en zodoende van de totale dataset informatie voor dit punt terug te krijgen zonder ook daadwerkelijk alle lagen aan te hoeven zetten. Een zeer handige tool voor locatieanalyse!

dataprikker

Boorkern en dwarsdoorsnede ondergrond

Met behulp van gegevens van het DINOloket van TNO en de Geologische dienst Nederland is het mogelijk een verticale dwarsdoorsnede of boorkern van geologische of hydrogeologische modellen weer te geven in 3D.

dwarsdoorsnede ondergrond

3D maaiveld

Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is het mogelijk het maaiveld gedetailleerd in 3D te visualiseren.

3d maaiveld

Project tools

3D tekenfunctionaliteit

In de 3D Geoviewer is het mogelijk om zelf ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in te tekenen. Beginnend met een projectplan en deelplan, gevolgd door specifieke functies als wonen, kantoren, detailhandel of parkeren. Elk element beschikt hierbij over eigen, aanpasbare financiële berekeningen.

3d tekenfunctionaliteit

Free form objecten tekenen

Met de free form tekenfunctionaliteit is het mogelijk elke gewenste vorm te geven aan een projectplan, bestaand vastgoed, nieuw vastgoed, infrastructuur etcetera. Voordat met tekenen wordt begonnen kan de juiste subcategorie en type object worden geselecteerd, zoals bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage, zodat dit object direct de juiste financiële parameters op basis van kengetallen mee krijgt. Met de object instellingen is het vervolgens zeer gemakkelijk om aantal verdiepingen, of verdiepingshoogte aan te passen. Het verplaatsen, roteren en kopiëren van objecten zorgt er voor dat er snel een gebiedsontwikkeling kan worden ingetekend.

free form gebouwen tekenen

Vastgoedbibliotheek

Een zogenaamde vastgoedbibliotheek biedt de mogelijkheid standaard objecten als rijwoningen, twee-onder-een kap, appartementen of bedrijfsgebouwen in het project te plaatsen, met standaard kosten gebaseerd op kengetallen. Net als bij de free form objecten is het mogelijk om de standaard objecten te verplaatsen, roteren en kopiëren. Ook het aanpassen van het gebouw is mogelijk, denk hierbij aan aantal verdiepingen maar ook kosten die hiermee gepaard gaan.

vastgoedbibliotheek

Converteren bebouwing uit data naar dynamisch object

Door een projectgebied in te tekenen waar op basis van open data al bestaande bebouwing aanwezig is, kan deze worden omgezet naar dynamische gebouwen. Hiermee kunnen deze gebouwen worden aangepast of gesloopt met berekening van financiële gevolgen.

dynamische gebouwen

Projectsamenvatting

Met daarin de totale oppervlakte van het project, de footprint van gebouwen en het Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Tegelijkertijd worden ook automatisch ruimtelijke gebiedskenmerken als FSI (Floor Space Index), GSI (Ground Space Index) en OSR (Open Space Ratio) berekend.

projectsamenvatting

Onderverdeling in Functies

Voor elk project wordt automatisch bijgehouden hoeveel vierkante meter per functie wordt ontworpen. Zo worden de volgende functies berekend: wonen, winkels, kantoren, bedrijven, agrarisch, parkeren en overig.

onderverdeling in functies

Financiën

Van de projecten die worden ingetekend, worden op basis van aanpasbare kengetallen berekeningen gemaakt van de totale bouwkosten, aanvullende kosten en totale investeringswaarde. Ook de huuropbrengsten, verkoopopbrengsten en het totale projectresultaat worden automatisch gegenereerd.

aanpasbare kengetallen

Online rapportages

Alle ruimtelijke, financiële resultaten of bijvoorbeeld scores op het gebied van leefbaarheid worden weergeven in een inzichtelijke, online rapportage. Hierdoor kunnen resultaten met bewoners of andere stakeholders worden gedeeld.

online rapportage

Vergelijken van varianten

Door de snelle planvorming kunnen verschillende scenario’s snel worden uitgewerkt, doorgerekend en met elkaar worden vergeleken zodat ontwerpbeslissingen snel en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt.

vergelijken van varianten

Excel koppelingen

Alle ruimtelijke en financiële resultaten uit het project kunnen worden geëxporteerd naar een duidelijk gestructureerd Excel bestand.

Excel koppelingen