Bodem en ondergrond

In Nederland wordt de ondergrond intensief gebruikt, bijvoorbeeld voor ondergrondse infrastructuur, waterwinning en delfstoffenwinning. Ook bij bovengrondse, stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur of andere functies, speelt de ondergrond een steeds belangrijkere rol. In het kader van duurzame stedenbouw komen hier ook steeds meer ondergrondse functies bij zoals warmte- en koudeopslag en geothermie. Om over de juiste gegevens te beschikken en op die manier goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, is sinds 1 januari 2018 de wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. De BRO is hiermee de laatste toevoeging aan het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel van gestandaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van Nederland, is van groot belang voor overheidsinstellingen, waterschappen en andere organisaties bij de uitvoering van hun taken.

sonderingsonderzoek in BRO

De BRO draagt bij aan de hoogwaardige informatievoorziening die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet. Om de hierin geboden beleidsvrijheid weloverwogen en juridisch onderbouwd te benutten, zijn goede gegevens nodig. Een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet de juiste informatie gaan leveren aan het bevoegd gezag (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). Het stelsel van basisregistraties is een essentiële bron voor het DSO. In het DSO zorgt de Basisregistratie Ondergrond binnen het informatiehuis Bodem en Ondergrond, voor relevante ondergrondgegevens voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouw, ruimtelijke inrichting, cultureel erfgoed, natuur en archeologie.

Via het DINOloket en PDOK wordt de BRO en bijbehorende data gefaseerd ingevoerd. Deze, maar ook reeds beschikbare data worden door StrateGis ook in de online tool 3D Geoviewer verwerkt. Enkele voorbeelden worden op deze pagina al gegeven, maar u kunt ook direct een kijkje nemen op 3dgeoviewer.nl/tool.

Neem voor meer informatie contact op met Anne Dullemond.

U kunt ook bellen met nummer: +31(0)332583483

3D WKO BRO